تجهیز کلیه پرسنل حراست به تجهیزات دفاعی و حفاظتی

به گزارش روابط عمومی:مدیر حراست این شرکت طی پیگیریهای ویژه کلیه پرسنل حراست را مجهز به تجهیزات دفاعی و حفاظتی کرد مجید نصیری مدیر حراست این شرکت در اینباره گفت در راستای افزایش ضریب حراست و تامین امنیت مجموعه نیروگاه ، این تجهیزات تهیه ودر اختیار واحد حفاظت فیزیکی قرار گرفت. نصیری گفت واحد حفاظت فیزیکی این حراست از نیروهای آموزش دیده و باتوانایی مناسب برخوردار است و تاکنون توانسته ماموریت های محوله خود را به نحو مطلوبی انجام دهد.در ادامه مدیر عامل شرکت به همراه تعدادی ازمعاونین از این تجهیزات بازدیدی به عمل آوردند.

تجهیزات حقاظت فردی

مطالب مرتبط