شیمی

قطعات ساخت داخل واحد شیمی شرکت مدیریت تولید برق لوشان

تصویر نام قطعه/تجهیز مشخصات فنی نوع نیروگاه نوع واحد سازنده قطعه/تجهیز تعداد نصب شده قطعه/تجهیز در هر واحد سال ساخت قطعه/تجهیز محل نصب در نیروگاه