نمونه برداری از رزین های مجموعه فیلترهای کاتیونی و آنیونی خط آب مقطر سازی

  • نمونه برداری از رزین های مجموعه فیلترهای کاتیونی و آنیونی خط آب مقطر سازی

نمونه برداری از رزین های مجموعه فیلترهای کاتیونی و آنیونی خط آب مقطر سازی ( دیمیلایزر) واحدهای بخار شرکت مدیریت تولید برق لوشان به منظور بررسی کیفیت و وشناسایی و تعیین ظرفیت رزین توسط همکاران تعمیرات پمپها و پرسنل شیمی ‌

مطالب مرتبط