اولین دوره ممیزی ضوابط ابلاغی شرکتهای مدیریت تولید برق، در شرکت مدیریت تولید برق لوشان

اعضای ممیزی شرکت مدیریت تولید برق لوشان

به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق لوشان اولین دوره ممیزی ضوابط ابلاغی این شرکت آغاز شدودر جلسه افتتاحیه، ابتدا دکتر عبدلی به معرفی سر ممیزان و ممیزان پرداختندسپس خیرالله شجاعی مدیر عامل این شرکت ضمن عرض خیر مقدم به تیم ممیزی و آرزوی موفقیت و معرفی مختصر نیروگاه و فعالیتهای آن پرداخت وگفت تمام تلاش ما بر مبنای شفاف سازی بوده وبا شناسایی نقاط ضعف درپی بهبودفرایندها و فعالیتهای شرکت در راستای القاع تفکر سیستمی در تمامی لایه های سازمان و نزدیک شدن به استانداردها هستیم تا با انجام ممیزیهای مذکور بتوانیم نقاط ضعف و قوت سیستم رابه خوبی شناسایی کرده و با ایجاد داشبورد مدیریتی میتوان درتصمیمات کلان برای بهبود روند فعالیتها شرکت تلاش کنیم .در ادامه برنامه ممیزی از سوی تیم ممیزی کننده ارائه شدوپس از دو روز کار مداوم گروه ممیزی و بازدید از نقاط مختلف شرکت به پایان رسید و علی اصغر عبدلی به بیان جمع بندی ممیزی پرداخت واذعان داشت که پتانسیل بهبود عملکرد در این شرکت وجود داردونیاز مند برنامه ریزی برای اجرای آن است.

مطالب مرتبط