مناقصات

آگهی مناقصه عمومی_ دو مرحله ای شماره 06/99

شرکت مدیریت تولید برق لوشان در نظر دارد نسبت به «ری تیوب بویلر واحد دو بخار نیروگاه شهید بهشتی لوشان» واقع در کیلومتر 90 جاده قدیم قزوین-رشت، طبق شرایط ذیل و همچنین شرایط عمومی...