آگهی مناقصه عمومی_ دو مرحله ای شماره 06/99

شرکت مدیریت تولید برق لوشان در نظر دارد نسبت به «ری تیوب بویلر واحد دو بخار نیروگاه شهید بهشتی لوشان» واقع در کیلومتر 90 جاده قدیم قزوین-رشت، طبق شرایط ذیل و همچنین شرایط عمومی و خصوصی پیمان، پیوست اسناد مناقصه اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه جهت خرید اسناد مناقصه با ارائه معرفینامه کتبی و فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال (به حروف پانصد هزار ریال) به حساب سیبا شماره 0105878552009بنام شرکت مدیریت تولید برق لوشان نزد بانک ملی ایران شعبه نیروگاه شهید بهشتی جمال آباد لوشان (کد شعبه 3759) به امور بازرگانی این شرکت مراجعه نمایند.

  1. مدت زمان انجام کار:  بمدت 5 ماه یا 150 روز از تاریخ مبادله قرارداد.
  2. زمان فروش اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 5 روز کاری .
  3. پـیشنـهاد دهـندگان بـایستی‌ پیشنهاد خود را براساس شرایط مناقصه تنظیم و حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز چهارشنبه مورخ 01/11/1399 به امور بازرگانی شرکت مدیریت تولید برق لوشان واقع در کیلومتر 90 جاده قدیم قزوین-رشت، شرکت مدیریت تولید برق لوشان تسلیم و رسید دریافت‌ نمایند. پیشنهادات‌ واصله (پاکات الف و ب) رأس ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 02/11/1399 بازگشایی و جهت ارزیابی کیفی، فنی و بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی شرکت مدیریت تولید برق لوشان ارجاع خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنان با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه گشایش پیشنهادها، آزاد می‌باشد. بدیهی است زمان جلسه بازگشایی پاکت ج (پیشنهاد قیمت) در جلسه اول اعلام خواهد گردید.
  4. سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در این مناقصه مبلغ 2.320.000.000 ریال (به حروف دو میلیارد و سیصد و بیست میلیون ریال) است که بایستی به یکی‌ از روشهای مشروحه‌ ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاکت الف به‌دستگاه مناقصه‌گذار تسلیم گردد:

1-4-رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا شماره 0105878552009 بنام شرکت مدیریت تولید برق لوشان نزد بانک ملی ایران شعبه نیروگاه شهید بهشتی جمال آباد لوشان (کدشعبه 3759)

2-4-چک تضمین شده بانکی به مبلغ مذکور به نفع کارفرما (شرکت مدیریت تولید برق لوشان)

3-4-در صورت ارائه تضمین فرآیند ارجاع کار در قالب ضمانت نامه بانکی، متن ضمانت نامه ضمن داشتن شماره سپام، باید مطابق فرمت ابلاغ شده در بخش دوم اسناد مناقصه (نمونه شماره یک فرم ضمانتنامه شرکت در مناقصه) باشد که می بایست ازتاریخ صدور دارای 3 ماه اعتبار و قابل تمدید برای یک دوره سه ماهه دیگر هم باشد.

  • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده، سپرده مخدوش، سپرده های کمتر از میزان الزام شده مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج است.

جهت مشاهده آگهی به پایگاه ملی مناقصات کشور به آدرس https://iets.mporg.ir مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 34610155 و 34610213- 013 امور بازرگانی و تدارکات شرکت مدیریت تولید برق لوشان تماس حاصل فرمایید.