الکتریک

  
مشخصات فنی: 
نوع نیروگاه:حرارتی
نوع واحد:بخار
  
تعداد نصب شده:11 دستگاه
سال ساخت:1396
محل نصب:واحدهای بخار
  
مشخصات فنی: 
نوع نیروگاه:حرارتی
نوع واحد:بخار
  
تعداد نصب شده:2 دستگاه
سال ساخت:1396
محل نصب:واحدهای بخار
  
مشخصات فنی: 
نوع نیروگاه:حرارتی
نوع واحد:بخار
  
تعداد نصب شده:2 دستگاه
سال ساخت:1396
محل نصب:قسمت ترانس واحد دو بخار
  
مشخصات فنی:نمونه
نوع نیروگاه:حرارتی
نوع واحد:بخار
  
تعداد نصب شده:نمونه
سال ساخت:نمونه
محل نصب:واحدهای بخار
  
مشخصات فنی: 
نوع نیروگاه:حرارتی
نوع واحد:بخار
  
تعداد نصب شده:3 دستگاه
سال ساخت:1392 ، 1386، 1394
محل نصب:واحد یک بخار
  
مشخصات فنی:نمونه
نوع نیروگاه:حرارتی
نوع واحد:بخار
  
تعداد نصب شده:نمونه
سال ساخت:نمونه
محل نصب:واحد یک بخار و پست انتقال
  
مشخصات فنی:نمونه
نوع نیروگاه:حرارتی
نوع واحد:بخار
  
تعداد نصب شده:150 عدد
سال ساخت:1388 تا 1399
محل نصب:اتاق 6KV واحد بخار
  
مشخصات فنی:نمونه
نوع نیروگاه:حرارتی
نوع واحد:بخار
  
تعداد نصب شده:50 عدد
سال ساخت:1388 تا 1399
محل نصب:اتاق 6KV واحد بخار
  
مشخصات فنی:نمونه
نوع نیروگاه:حرارتی
نوع واحد:بخار
  
تعداد نصب شده:250 عدد
سال ساخت:1388 تا 1399
محل نصب:ترانس واحد بخار و گازی
  
مشخصات فنی:نمونه
نوع نیروگاه:حرارتی
نوع واحد:بخار
  
تعداد نصب شده:250 عدد
سال ساخت:1388 تا 1399
محل نصب:ژنراتور واحد بخار
  
مشخصات فنی:نمونه
نوع نیروگاه:حرارتی
نوع واحد:بخار
  
تعداد نصب شده:500 عدد
سال ساخت:1389 تا 1399
محل نصب:خروجی ژنراتور و ورودی ترانس اصلی واحد بخار
  
مشخصات فنی:نمونه
نوع نیروگاه:حرارتی
نوع واحد:بخار و گاز
  
تعداد نصب شده:150 عدد
سال ساخت:1390
محل نصب:واحد بخار و گازی
  
مشخصات فنی:نمونه
نوع نیروگاه:حرارتی
نوع واحد:گاز
  
تعداد نصب شده:6 عدد
سال ساخت:1398
محل نصب:اتاق 6KV واحد گازی
  
مشخصات فنی:نمونه
نوع نیروگاه:حرارتی
نوع واحد:گاز
  
تعداد نصب شده:36 عدد
سال ساخت:1399
محل نصب:اتاق 6KV واحد گازی
  
مشخصات فنی:نمونه
نوع نیروگاه:حرارتی
نوع واحد:گاز
  
تعداد نصب شده:3 عدد
سال ساخت:1399
محل نصب:واحد گازی
  
مشخصات فنی:نمونه
نوع نیروگاه:حرارتی
نوع واحد:بخار و گاز
  
تعداد نصب شده:4 عدد
سال ساخت:1378 الی 1390
محل نصب:پست انتقال
  
مشخصات فنی:نمونه
نوع نیروگاه:حرارتی
نوع واحد:بخار و گاز
  
تعداد نصب شده:یک دستگاه
سال ساخت:1398
محل نصب:چاه فلمن نیروگاه
  
مشخصات فنی:نمونه
نوع نیروگاه:حرارتی
نوع واحد:بخار و گاز
  
تعداد نصب شده:یک ست کامل
سال ساخت:1393 الی 1394
محل نصب:مجموع لوله‌ای سیستم سوخت رسانی نیروگاه