واحد یک بخار شرکت مدیریت تولید برق لوشان به مدار تولید بازگشت

به گزارش روابط عمومی :واحد یک بخار این شرکت پس از افزایش دمای یاتاقان تراست توربین با هماهنگی مرکز کنترل (دیسپاچینگ ) از مدار تولید خارج و پس از بررسیهای بعمل آمده نسبت به تعویض پد های یاتاقان آسیب دیده توسط همکاران تعمیرات توربین در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام و مجددا به چرخه تولید باز گشت و با ظرفیت اسمی در اختیار شبکه سراسری قرار گرفت.

بازگشت واحد یک بخار به مدار تولید

مطالب مرتبط