رفع عیب ترانس pt واحد یک گازی توسط پرسنل تعمیرات الکتریک

🔹 آسیب دیدگی ترانس pt (ترانس اندازه گیری و حفاظت) واحد یک گازی شرکت مدیریت تولید برق لوشان توسط پرسنل تعمیرات الکتریک این شرکت رفع عیب شد.

🔸 به گزارش روابط عمومی:صفری مدیر تعمیرات الکتریک شرکت گفت در جریان تست نسبت تبدیل ترانس pt واحد یک گازی با تزریق ولتاژ مشخص شد که فاز T این ترانس دچار آسیب شده است. با بررسی های فنی مشخص شد که سیم داخل عایق آن دچار آسیب شده که پس از انتقال ترانس به کارگاه تعمیرات الکتریک ،نسبت به ترمیم و تعویض پیچ اتصال آن اقدام گردید و پس از پایان کار تست مجدد انجام شد و پس از تایید ،مجددا نصب و واحد یک گازی این شرکت در مدار تولید قرار گرفت و با شبکه سراسری سنکرون گردید .

  • تعمیر ترانس PT واحد یک گازی
    تعمیر ترانس PT واحد یک گازی

مطالب مرتبط