برچسب: واحد یک بخار نیروگاه لوشان

واحد یک بخار شرکت مدیریت تولید برق لوشان به مدار تولید بازگشت

به گزارش روابط عمومی :واحد یک بخار این شرکت پس از افزایش دمای یاتاقان تراست توربین با هماهنگی مرکز کنترل (دیسپاچینگ ) از مدار تولید خارج و پس از بررسیهای بعمل آمده نسبت به...

واحد دو بخار نیروگاه لوشان پس تعمیرات بویلر به مدار تولید برق کشور بازگشت

واحد دو بخار نیروگاه لوشان که به دلیل نشتی پی در پی از مدار خارج شده بود پس از۷۷ روز تعمیرات بویلر مجددا در مدار تولید قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت...