برچسب: تعمیرات

تعمیر و تعویض قطعات سیستم ایر بلوور

تعمیر و تعویض قطعات سیستم ایر بلوور

تعمیر و تعویض قطعات سیستم ایر بلوور(دستگاه تزریق هوا)تصفیه خانه فاظلاب شهرک مسکونی نیروگاه شهید بهشتی لوشان توسط پرسنل تعمیرات پمپها و تراشکاری شرکت مدیریت تولید برق لوشان

واحد یک بخار شرکت مدیریت تولید برق لوشان به مدار تولید بازگشت

به گزارش روابط عمومی :واحد یک بخار این شرکت پس از افزایش دمای یاتاقان تراست توربین با هماهنگی مرکز کنترل (دیسپاچینگ ) از مدار تولید خارج و پس از بررسیهای بعمل آمده نسبت به...

نمونه برداری از رزین های مجموعه فیلترهای کاتیونی و آنیونی خط آب مقطر سازی

نمونه برداری از رزین های مجموعه فیلترهای کاتیونی و آنیونی خط آب مقطر سازی

نمونه برداری از رزین های مجموعه فیلترهای کاتیونی و آنیونی خط آب مقطر سازی ( دیمیلایزر) واحدهای بخار شرکت مدیریت تولید برق لوشان به منظور بررسی کیفیت و وشناسایی و تعیین ظرفیت رزین توسط...

تعویض بریکر دو و نیم

تعویض بریکر دهونیم کیلو ولت واحد دو گازی شرکت مدیریت تولید برق لوشان

     به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق لوشان:بدلیل فرسودگی و اختلال در عملکرد بریکر ده و نیم کیلو ولت واحد دو گازی نیروگاه لوشان، تعویض این بریکر در دستور کار قرار گرفت....

واحد دو بخار نیروگاه لوشان پس تعمیرات بویلر به مدار تولید برق کشور بازگشت

واحد دو بخار نیروگاه لوشان که به دلیل نشتی پی در پی از مدار خارج شده بود پس از۷۷ روز تعمیرات بویلر مجددا در مدار تولید قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت...