بازدید و تست فاصله شینه

بازدید و تست شینه
بازدید و تست فاصله شینه ده و نیم کیلو ولت با داکت واحد یک گازی شرکت مدیریت تولید برق لوشان توسط پرسنل تعمیرات الکتریک این شرکت

مطالب مرتبط